Powstanie Wspólnoty

Wspólnota została zawiązana na przełomie kwietnia i czerwca 2016 r. przez motocyklistów związanych z Rajdem Katyńskim, którzy traktując wyjazdy i wyprawy motocyklowe poprzez Miejsca Pamięci Narodowej jako pielgrzymki, zdecydowali się podczas różnorodnych spotkań motocyklistów prowadzić działalność ewangelizacyjną. Kapelanem-Ojcem Duchowym Wspólnoty został, wcześniej kapelan Stowarzyszenia Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Aninie, Ks. Marek Doszko. Po początkowych przymiarkach do funkcjonowania jako zarejestrowane stowarzyszenie, grupa zdecydowała się funkcjonować jako nieformalna Wspólnota, związana poprzez swojego kapelana z anińską parafią.

Logo Jazda Ducha

CELE WSPÓLNOTY

Celem Wspólnoty JAZDA DUCHA jest szerzenie kultury chrześcijańskiej i wartości chrześcijańskich, rozwoju świadomości chrześcijańskiej, narodowej i obywatelskiej, ekumenizmu, dziedzictwa historycznego i narodowego, turystyki i krajoznawstwa, kultury fizycznej i sportu, działalności charytatywnej, ochrony zdrowia i ratownictwa, inicjowanie, wspieranie, organizacja i promocja działalności religijnej, patriotycznej, wychowawczej, edukacyjnej, naukowej, oświatowej, kulturalnej, dobroczynnej, na rzecz społeczności i środowisk o zasięgu lokalnym, regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym, w szczególności na rzecz Polonii i Polaków za granicą oraz środowisk chrześcijańskich na całym świecie. W szczególny sposób działalność Wspólnoty kierowana jest do środowisk motocyklowych.

Swoje cele planowaliśmy realizować poprzez:

  1. Tworzenie warunków do rozwoju duchowego osobowego, w tym w zakresie kształcenia ogólnego i specjalistycznego, motocyklistów należących do Wspólnoty
  2. Organizowanie pielgrzymek, rekolekcji, rajdów i innych imprez turystycznych, w szczególności motocyklowych;
  3. Udział w obchodach narodowych i religijnych,
  4. Upowszechnianie wiedzy o historii Polski, a zwłaszcza o historii Kresów
  5. Upowszechnianie wiedzy i umiejętności związanych z jazdą motocyklem
  6. Organizowanie wolontariatu oraz form pomocy charytatywnej
  7. Organizowanie konferencji, przeglądów, projektów i kampanii, seminariów, różnorodnych szkoleń, kursów, warsztatów, zajęć twórczych i wykładów, imprez kulturalnych i sportowych, konkursów
  8. Współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Wspólnoty lub realizującymi podobne cele

Naszą działalność finansujemy przede wszystkim ze środków własnych.

Jeźdźcy Ducha

Do Wspólnoty należą motocykliści wraz z Rodzinami z całej Polski. Obecnie tworzy ją kilkadziesiąt osób. Mamy również grono osób wspierających nasze działania.